GA-TE - Good Aplication To Education
Saznajte više

Osnovna šola Antona Janše

Radovljica, Slovenija

OŠ Antona Janše Radovljica je osnovna šola, ustanovljena za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Na šoli, ki vključuje heterogeno populacijo otrok in mladostnikov (6-26 let) z lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, običajno v kombinacijami z drugimi primanjkljaji ali stanji (motnje avtističnega spektra, AD(H)D, govorno-jezikovne motnje, čustveno-vedenjske motnje, telesna invalidnost itn.), se šolajo otroci iz 13 slovenskih občin. Strokovni kader predstavljajo pretežno specialni in rehabilitacijski pedagogi ali učitelji posameznih predmetov s specialno pedagoško dokvalifikacijo. Na šoli deluje tudi terapevtski tim logopedinje, nevrofizioterapevta in delovne terapevtke, delo pa poteka timsko, večkrat v povezavi z zunanjimi strokovnjaki. Šola vsa leta sodeluje v nacionalnih projektih v povezavi z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Zavodom za šolstvo, Šolo za ravnatelje in Državnim izpitnim centrom. V konzorciju s še dvema šolama za otroke s posebnimi potrebami je sodelovala v pilotnem projektu vzpostavitve strokovnih centrov, kar je tudi dolgoročna vizija šole kot centralne regijske ustanove za svetovanje, pomoč in podporo družinam in otrokom s posebnimi potrebami na vseh nivojih izobraževanja, kot tudi učiteljem in ostalim strokovnjakom, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami. Učitelji praktiki sledijo razvoju stroke in splošne didaktike z vključevanjem v nacionalne projekte (npr. v sodelovanju z Zavodom za šolstvo) in z udeležbo na usposabljanjih. Šola izvaja dva programa (prilagojeni program in posebni program), skupina mobilnih učiteljev pa izvaja osnovnošolski program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v 15 OŠ in vrtcih v širšem lokalnem okolju.